Jesteś tu: Środki Unijne

System usług informatycznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie znak 52/8/2014

21/06/2014    S118    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2014/S 118-209527

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Osoba do kontaktów: Elżbieta Buźniak
00-416 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225841110
E-mail: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl
Faks: +48 225841109

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://szpital-orlowskiego.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
System usług informatycznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SPSK im. prof W. Orłowskiego CMKP.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie Systemu Usług Informatycznych obejmuje następujące elementy:
1) dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego,
2) budowa dedykowanej instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w budynkach szpitala,
3) dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania na dostarczonym sprzęcie komputerowym,
4) udzielenie licencji na dostarczone oprogramowanie,
5) utworzenie i uruchomienie portalu internetowego,
6) utworzenie i uruchomienie elektronicznej platformy świadczenia e-usług,
7) integracja usług wymienionych w punktach 5) i 6) z usługami ePUAP, dostarczonym systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów i dostarczoną Elektroniczną Skrzynką Podawczą z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru,
8) świadczenie serwisu gwarancyjnego,
9) nadzór autorski,
10) szkolenia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30200000, 48000000, 45300000, 45232300, 48814000, 48180000, 72263000, 72265000, 48820000, 48612000, 30214000, 32410000, 45314300

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
pow. 134 000 euro
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
60 000,00 PLN
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy
nr 49 1030 1508 0000 0008 0433 5021.
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i odpowiedniego protokołu odbioru, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 11 do SIWZ)
2 Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży:
1) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 11 do SIWZ),
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw/usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz kiedy załączy dowody, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (sporządzony z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 14 do SIWZ).
Wymagane jest by wykonać co najmniej
1) dwa o podobnym charakterze i zakresie zamówienia (za podobne zamówienia uznaje się dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej/podmioty działalności leczniczej tj. szpitale- w części medycznej) o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (brutto) każde,
2) dwa o podobnym charakterze i zakresie zamówienia (za podobne zamówienia uznaje się dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego obejmującego serwery, stacje robocze i sprzęt peryferyjny) o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (brutto) każde,
3) dwa o podobnym charakterze i zakresie zamówienia (za podobne zamówienia uznaje się dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części administracyjnej) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN (brutto) każde,
4) dwa o podobnym charakterze i zakresie zamówienia (za podobne zamówienia uznaje się dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego dla systemów pracujących
w trybie 24/7/365 i spełniających wymagania „FT - Fault Tolerance” lub wymagania „HA - High Availability” system zaprojektowany i zbudowany tak, aby mógł pracować nawet
w przypadku wystąpienia błędów lub zaistnienia awarii jego elementów),
5) dwa o podobnym charakterze i zakresie zamówienia (za podobne zamówienia uznaje się usługi wdrożenia użytkowników do obsługi, dla użytkowników wdrażanego systemu informatycznego w liczbie - nie mniejszej niż 200) każde,
6) dwa o podobnym charakterze i zakresie zamówienia (za podobne zamówienia uznaje się usługi utrzymania, serwisu i wsparcia, świadczone kompleksowo dla systemu pracującego w trybie 24/7/365 oraz obsługiwanego przez nie mniej niż 200 użytkowników) każde.
3 Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 11 do SIWZ).
4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 11 do SIWZ) oraz kiedy załączy wykaz osób (sporządzony z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 15 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wymagane jest aby Wykonawca przedstawił wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania:
1. Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: Kierownik projektu wdrożenia / min. 1 osoba.
Minimalne wykształcenie/uprawnienia: wykształcenie wyższe magisterskie, osoba posiadająca certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważny za równoważne zamawiający uzna: IPMA, PMP lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: zarządzanie projektami.
Minimalne doświadczenie: posiada min. 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu wdrożenia w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi wdrożeń systemów informatycznych.
2. Stanowisko (funkcja)/minimalna liczba osób: Kierownik projektu utrzymania i serwisu/ min. 1 osoba.
Minimalne wykształcenie/ uprawnienia: wykształcenie wyższe magisterskie, osoba posiadająca certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważny za równoważne zamawiający uzna: IPMA, PMP lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: zarządzanie projektami.
Minimalne doświadczenie: posiada min. 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu wdrożenia w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych.
3. Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: Wdrożeniowiec/ min. 3 osoby.
Minimalne wykształcenie/uprawnienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Minimalne doświadczenie: posiada min. 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługi zakładów opieki zdrowotnej/ podmioty działalności leczniczej.
4. Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: Wdrożeniowiec/ min. 1 osoba.
Minimalne wykształcenie/uprawnienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Minimalne doświadczenie: posiada min. 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania integracji systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej/ podmioty działalności leczniczej z oprogramowaniem LIS.
5. Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: Wdrożeniowiec/ min. 3 osoby.
Minimalne wykształcenie/ uprawnienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Minimalne doświadczenie: posiada min. 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania integracji systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części medycznej z oprogramowaniem do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części administracyjnej
6. Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: Trener/ min. 1 osoby.
Minimalne wykształcenie/ uprawnienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Minimalne doświadczenie: posiada min. 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie prowadzenia usług wdrożenia/przyuczenia użytkowników do obsługi oprogramowania w zakładach opieki zdrowotnej/ podmioty działalności leczniczej
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, gdy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 11 do SIWZ) oraz wykaże się posiadaniem opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o spełnianiu warunków z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 11
2 Wykaz głównych dostaw / usług
Wykaz głównych dostaw/usług z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 14
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3 Wykaz osób
Wykaz osób z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 15
4. Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy
Opłacona polisa na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, a w przypadku jej braku,
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
II W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
Wymagany dokument
1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 13
2.
Aktualny odpis.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
i 10-11 ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 10-11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. II, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest przedłożyć:
Wymagany dokument
1
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 13
2
Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3
Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4
Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5
Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
IV Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
Wymagany dokument
1. Oświadczenie o przynależności lub nie, do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona polisa na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN, a w przypadku jej braku,
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:
Wymagany dokument
1. Wypełnione formularze oceny spełnienia parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla systemu usług informatycznych zgodne z treścią załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ (zgodnie z instrukcjami w poszczególnych załącznikach tj. załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ).
2. Deklaracje zgodności CE dla wszystkich elementów sprzętu komputerowego, aktywnych urządzeń sieciowych, wymienione w SIWZ. Powyższe dokumenty należy oznaczyć informacją, którego z oferowanych urządzeń dotyczą.
3. Dokumentacja oprogramowania oferowanego rozwiązania w wersji papierowej (2 komplety) i elektronicznej (2 płyty CD/DVD/BR z zamkniętą sesją nagrywania) w zakresie odpowiadającym funkcjonalnościom opisanym w załącznikach nr 4 i nr 5 do SIWZ.
4. Certyfikat wydany przez producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego dla Wykonawcy okablowania (firmy instalacyjnej) potwierdzający, że Wykonawca jest certyfikowanym instalatorem oferowanego systemu okablowania. Ponadto Wykonawca powinien przedstawić dokument (imienny) poświadczający ukończenie kursu certyfikacyjnego przez minimum dwóch pracowników - wydany
na okres 2 lat przez producenta (a nie w imieniu producenta).
5.
Plan wdrożenia systemu - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ (Harmonogram prac nad wdrożeniem systemu)
6.
Dostarczenia próbki systemu w formie laptopa - zgodnie z załącznikiem nr 16 i 18 do SIWZ.
II
Wykaz dostaw/usług zgodnie z pkt. III.2.1) niniejszego ogłoszenia
III Inne wymagane dokumenty:
Wymagany dokument
1 Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 17
2 Zobowiązanie
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, i zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 10.
3 Potwierdzenie wpłaty wadium.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Całkowita cena brutto oferty. Waga 60

2. Praktyczna prezentacja funkcjonalności dodatkowych Systemu (badanie próbki systemu). Waga 40

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
52/8/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 30.7.2014
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.7.2014 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.7.2014 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
Priorytet II: Przyspieszenie e - Rozwoju Mazowsza
Działanie 2.2: Rozwój e – Usług.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy w przypadku uzyskania zgody Instytucji współfinansujących przedmiot zamówienia.
2. Zgodnie z art. 31c. ustawy PZP Zamawiający informuje o przeprowadzeniu dialogu technicznego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587802
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jezeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności mozna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamwiający nie opublikowałogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.6.2014
Zapytania

brak.txt (0.0 kB) 23.02.2017

Ogloszenie o zmianie ogloszenia przekazane do publikacji 52 82014.pdf (77.4 kB) 23.02.2017

Ogloszenie o zmianie ogloszenia opublikowane 52 82014 (1).pdf (62.0 kB) 23.02.2017

Odpowiedzi na pytania 52 82014.pdf (354.2 kB) 23.02.2017

Ogloszenie o zmianie ogloszenia przekazane do publikacji 52 82014 (2).pdf (78.0 kB) 23.02.2017

Modyfikacja SIWZ 52 82014.pdf (567.5 kB) 23.02.2017

Wizja lokalna 52 82014.pdf (81.1 kB) 23.02.2017

Ogloszenie o zmianie ogloszenia opublikowane 52 82014 (2).pdf (63.7 kB) 23.02.2017

plank.pdf (13,945.6 kB) 23.02.2017

raport.zip (546.1 kB) 23.02.2017

Triage.zip (1,401.4 kB) 23.02.2017

StandardESP_v1.0.pdf (832.2 kB) 23.02.2017

52 82014 Odpowiedzi na pytania.doc (934.0 kB) 23.02.2017

Format_serum_csv.doc (160.0 kB) 23.02.2017

52 82014 Modyfikacja SIWZ .doc (155.0 kB) 23.02.2017

Ogloszenie o zmianie ogloszenia przekazane do publikacji 52 82014 (3).pdf (108.5 kB) 23.02.2017

Ogloszenie o zmianie ogloszenia opublikowane 52 82014 (3).pdf (149.2 kB) 23.02.2017

Zarzadzenie wewnetrzne 52 82014.pdf (2,242.0 kB) 23.02.2017

Zmodyfikowany zalacznik nr 1 do SIWZ 52 82014.doc (215.5 kB) 23.02.2017

Modyfikacja zal 52 82014.pdf (68.5 kB) 23.02.2017

Protokol z przeprowadzonej wizji 52 82014 .doc (136.0 kB) 23.02.2017

Zmiana terminu skladania ofert 52 82014.pdf (65.3 kB) 23.02.2017

Ogloszenie o zmianie ogloszenia przekazane do publikacji 52 82014 (4).pdf (77.6 kB) 23.02.2017

Ogloszenie o zmianie ogloszenia opublikowane 52 82014 (4).doc (27.0 kB) 23.02.2017

Wynik Postępowania

DIALOG TECHNICZNY

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO dot. projektu: „Rozwój e-usług w sektorze ochrony zdrowia poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie 67/8/2013